Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Thông báo công khai Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hưng Chính, thành phố Vinh năm 2023

content:

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 về hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Căn cứ Công văn số 670/MTTQ-BTT ngày 20/10/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An về lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh;

Căn cứ Công văn số 4903/UBND-KT ngày 07/09/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh về việc đôn đốc thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao đối với các xã về đích năm 2023.

UBMTTQ xã Hưng Chính Thông báo công khai Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hưng Chính, thành phố Vinh năm 2023

- Từ ngày 22/10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hưng Chính xây dựng kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã Hưng Chính đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Ngày 23/10/2023: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN thành phố Vinh phối hợp với xã Hưng Chính triển khai kế hoạch và hướng dẫn lấy phiếu hài lòng của người dân cho các xóm. - Từ ngày 24/10/2023 đến ngày 14/11/2023: Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các đoàn thể tổ chức phát phiếu trực tiếp cho các hộ gia đình; hướng dẫn các hộ ghi phiếu và tiến hành thu phiếu của người dân.

- Từ ngày 15/11/2023 - 26/11/2023, tổng hợp kết quả lấy phiếu và tổ chức niêm yết công khai, cụ thể:

+ Từ ngày 15/11/2023: Ban Công tác Mặt trận các xóm thu phiếu gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Chính. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Chính tổng hợp kết quả lấy phiếu (Theo các biểu số 2a và biểu số 2b) gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Vinh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổng hợp kết quả (Theo các biểu số 2A và biểu số 2B), gửi về xã Hưng Chính để tổ chức công khai theo quy định.

+ Từ ngày 16/11/2023 - 26/11/2023: Tổ chức niêm yết công khai kết quả tổng hợp lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hưng Chính tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các xóm;

XEM VĂN BẢN TẠI ĐÂY

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1552
Total: 276208