TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

content:

TUYÊN TRUYỀN HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

 

Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mặt khác, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai; nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai. Chủ tịch UBND xã Hưng Chính yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất; tổ chức lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý. 

          Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tài liệu nghiên cứu tham gia ý kiến là Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trang thông  tin điện tử thành phố Vinh và xã Hưng Chính.

Nội dung lấy ý kiến nhân dân phải toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung, chính sách lớn, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được dư luận quan tâm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Đối tượng lấy ý kiến gồm: Cán bộ, công chức, viên chức UBND xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các tầng lớp nhân dân. 

 

Hình ảnh: hội nghị triển khai lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại UBND xã Hưng Chính

Hình thức lấy ý kiến:

+ Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến UBND xã, UBMTTQ xã.

Hoặc thông qua hòm thư điện tử :  mattranhungchinh123@gmail.com 

 + Thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trang thông tin điện tử của UBND thành phố, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phù hợp khác. Thời gian lấy ý kiến kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Toàn văn Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi xem Tại đây

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1507
Total: 276421