Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

KẾ HOẠCH số 25/KH-UBND Triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Hưng Chính năm 2023

content:

Thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân
cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn
2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP), căn cứ văn bản hướng
dẫn số 374/ĐK:HT ngày 29/12/2022 của Bộ Công an, Kế hoạch số 26/KHUBND ngày 15/02/2023 của UBND thành phố Vinh và kết quả thực hiện Đề
án 06/CP trên địa bàn xã Hưng Chính năm 2022, Ngày 17/02/2023, UBND xã Hưng Chính ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP năm 2023 như sau: Xem văn bản tại đây
 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2598
Total: 332526