Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Kế hoạch thực hiện tiểu dự án 2 dự án 6 Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Hưng Chính năm 2024

content:

Thực hiện Quyết định số số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; Thông tư số 06/TT-2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Đề án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 24/5/2024 của UBND Thành phố Kế hoạch thực hiện tiểu dự án 2 dự án 6 Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố năm 2024; UBND xã Hưng Chính xây dựng Kế hoạch thực hiện tiểu dự án 2 dự án 6 Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã năm 2024, cụ thể như sau: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 2658
Total: 332606